Søk heile nettstedet

Påmelding nyhetsbrev

Nordhordland Revisjon

Kvassnesvegen 23

5914 Isdalstø

Tlf: 47 03 98 26 

Epost: nhr@nhr.no

Personvernerklæring og informasjonskapsler


Nettside fra Digitalt Byrå

Feriestengt kontor sumaren 2019

Revisjonen vil halde kontoret stengt somme veker i sumar grunna ferieavvikling.

Les meir»

Nordhordland Revisjon og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt inviterer til kurs om GDPR og personvern

Dagskurs på Alver hotell 10.januar 2019 om dei overordna rammene for GDPR og handtering av sensitive opplysningar - kva må kommunane ha oversikt over og korleis sikre riktig praksis?

Les meir»

Ny revisjonssjef i Nordhordland Revisjon

Janne Eraker tek over frå 01.01.2019, medan Elin Bye er konstituert som revisjonssjef fram til då.

Les meir»

Fagdag 27.11.17: Årsrekneskap, prosess og dokumentasjon

Les meir»

Fagdag: Kyrkjerekneskap

Les meir»

Kurs: Kontrollutvalet; kva og korleis?

Les meir»

Kurs: Budsjettarbeidet i kommunen

Les meir»

Offentleg folkehelsearbeid (Riksrevisjonen)

Les meir»

Suldal kommune går vekk frå konkurranseutsett revisjon (Rogaland Revisjon IKS)

Les meir»

Ny rettleiar for oppfølging av løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar (Difi)

Offentlege verksemder kjøper varer og tenester for 420 milliardar kroner kvart år og har særleg ansvar for å motverka arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i sine kontraktar.

Les meir»

Stortingsmelding nr. 14 (2014-2015) Kommunereforma - nye oppgåver til større kommunar (KMD)

Les meir»

KOSTRA-tal for 2014 (SSB)

Les meir»

Fylkesmannen har undersøkt oppfølginga av born i fosterheimar (Helsetilsynet)

Les meir»

Informasjonsskriv om Nordhordland Revisjon AS

Les meir»

Kompensasjon av meirverdiavgift for bygging av idrettsanlegg (NKRF)

Les meir»

Verktøykasse for kommunesamanslåing (KMD).

Les meir»

Kurs i offentlige anskaffelser (NKRF)

Les meir»

Invitasjon til kurs!

Les meir»

Kurs: Mva og mva-kompensasjon i kommunen

Les meir»

Fagdag: Viktigheita av riktige nøkkeltal i kommunen

Les meir»

Ny pensjonsordning for folkevalte

Les meir»

Revisjonen fornyar seg (Strilen)

Les meir»

Føresetnadar for berekning av pensjonskostnadar rekneskapsåret 2014 (KRD)

Les meir»

Forenkling av bokføringsreglane (NRS)

Les meir»

NKRF sin høyringsutale til KRS nr. 11 (NKRF)

Les meir»

Ny forskrift om avfallsgebyr (Miljødirektoratet)

Les meir»

Drøting av IKT med kommunane (FAD)

Det skal bli enklare for kommunane å påverka IKT-prosjekt i staten.

Les meir»

Ny veiledar for kjøp av helse- og sosialtenester (FAD)

Les meir»

Kommunerevisoren nr.5/2013 (NKRF)

Les meir»

Nordhordland Revisjon AS

Vår kompetanse -din fordel

Les meir»

Kursdokumentasjon

Les meir»

Meir enn 70 påmeldte på kurs i økonomistyring!

Les meir»

DFØ lanserer nytt rettleiingsmateriell om internkontroll

Les meir»

Kurs i økonomistyring for pleie- og omsorgssektoren 31. mai

Lær meir om kva det inneber å ha økonomiansvar, typiske kostnadsdrivarar og relevante styringsinstrument.

Les meir»

Rak rygg - en etisk øvelse (KS)

"Rak rygg – en etisk øvelse" ønskjer å bevisstgjere politikarar, tilsette og leiarar i kommunale tenester på etiske utfordringar.

Les meir»

Antikorrupsjonshåndboka «Beskytt kommunen» (KS)

- Tillit bygges opp millimeter for millimeter, men brytes ned i metervis. Så enkelt og så vanskelig er arbeidet med å styrke den etiske standard og forebygge korrupsjon i kommunesektoren, sier administrerende Sigrun Vågeng i KS.

Les meir»

Mange kommunar har svak styring og kontroll med tenester (Riksrevisjonen)

Les meir»

Kurs i økonomistyring 31. mai 2013

Les meir»

Opne møte i kontrollutvala frå 1. juli 2013 (KRD)

Les meir»

KS får 1,3 millionar kroner til å vidareføre forprosjektet ”Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren” i 2013.

Les meir»

Kontrollutvalgskonferansen 2013 (NKRF)

19. desember er siste frist for påmelding til Kontrollutvalgskoneransen 2013.

Les meir»

Forenkla regeleverk for offentleg støtte

Endringa i regelverket gjeld mindre støttebeløp til tenester av allmenn økonomisk betydning.

Les meir»

Statusrapport 2012 frå Bokføringsstandardstyret (NRS)

Les meir»

Ny rettleiar KOSTRA 2013 (KRD)

Les meir»

Telemarksforsking lanserer KOSTRA-app for iPhone/iPad

Les meir»

Nye bokføringsstandarder (NRS)

NRS har gitt ut 3 bokføringsstandardar: NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale, NBS 2 Kontrollsporet og NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år.

Les meir»

Skal gjere anskaffingsregelverket enklare (FAD)

Regjeringen vil sette ned eit offentlig utval som skal gjennomgå det særnorske regelverket om offentlege anskaffingar.

Les meir»

Endringar i skatte- og avgiftsreglar med betydning for kommunane (NKRF)

Les meir»

FR-rapport: Vedlikehald av kommunale bygg (Radøy kommune 2012)

Les meir»

FR-rapport: Offentlege anskaffingar (Austrheim kommune 2012)

Les meir»

Kommunalnytt nr. 9 2012 - budsjettspesial (KRD)

Les meir om statsbudsjettet og dei økonomiske konsekvensane for kommunane i Kommunalnytts budsjettspesial.

Les meir»

Ikraftsetting av endringer i bokføringsloven mv. og fastsetting av endringer i bokføringsforskriften (FD)

Les meir»

God sommar!

Vi ønskjer alle våre samarbeidspartnarar ein riktig god sommar! Kontoret vert ubemanna i veke 30 og 31. Ta kontakt med revisjonssjef Reidar Bjørsvik via sms dersom noko hastar: mob. 995 89 855.

Les meir»

Påmeldingsfrist 18. mai!

Fagdag om etikk og korrupsjon i offentleg sektor på Alver hotel 7. juni.

Les meir»

Varslar ny rettleiar om kommunale gebyr (KRD)

I følgje KRD er ein ny rettleiar for utrekning av kommunale gebyr på trappane.

Les meir»

Orden i eget hus! (KS)

KS har utarbeidd eit arbeidshefte som er meint å gi inspirasjon og rettleiing i arbeidet med å styrke den administrative internkontrollen i kommunen.

Les meir»

Vellykka kursdag for KU

Spennande foredragshaldarar gav dei nyvalte KU-medlemmane eit godt utgangspunkt for å ta fatt på den viktige oppgåva i kontrollutvalet.

Les meir»

Budsjettvinnarar (KS)

Barnehage, barnevern og vidaregåande skuler er budsjettvinnarane i kommunesektoren sine budsjett i 2012, i følgje ein undersøking KS har gjort i 258 kommunar.

Les meir»

Siste frist for påmelding!

6. januar er siste frist for påmelding til kurs om kommunal eigenkontroll.

Les meir»

9. desember: Verdens anti-korrupsjonsdag

Erling Grimstad kjem tilbake til Nordhordland for å snakke om etikk og korrupsjon.

Les meir»

Ny i kontrollutvalet?

Eller har du fått fornya tillit i eit av kommunen sine viktigaste organ?

Les meir»

Med fokus på kontrollutvalet

Riksrevisor Jørgen Kosmo, valforskar Frank Aarebrot, advokat Harald Hove og rektor Rolf Sandstad vitjar Nordhordland og set kontrollutvalets viktige rolle og oppgåver på dagsorden 24. februar 2012.

Les meir»

Ny rettleiar: Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring har utarbeida ein rettleiar for strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringa.

Les meir»

Kommunalnytt nr 9 - 2011 (KRD)

Les meir»

Forskriftsendring (KRD)

Endring i budsjett- og regnskapsforskriftene og KOSTRA-rapporteringa frå 2012

Les meir»

Rettleiar - Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet (KRD)

Les meir»

Kommunene effektiviserer (KS)

Undersøkinga «Effektivisering i kommunene – tiltak og resultater» dokumenterar resultata av innsatsen for auka effektivisering i norske kommunar dei siste fem åra.

Les meir»

Kommunene og norsk økonomi 2/2011

Veksten bremser opp (KS)

Les meir»

Rettleiar om KUs påseansvar for forvaltningsrevisjon (NKRF)

NKRF har utarbeida ein rettleiar om kontrollutvalets påseansvar for forvaltningsrevisjon.

Les meir»

Siste frist for påmelding til kurs i bokføringsloven

Det er framleis ledige plassar på Asbjørn O. Pedersens kurs i bokføringsloven!

Les meir»

KOSTRA-notat

Her kan du lese meir om sentrale KOSTRA-tal for kommuane i Nordhordland.

Les meir»

Rettleiar om habilitet i kommunar og fylkeskommunar (KRD)

1. november i år trer nye og strengare habilitetsreglar i forvaltningslova i kraft. I den nye rettleiaren gjev kommunal- og regionaldepartementet greie for lovendringa.

Les meir»

Det gode innkjøp (NHO)

NHO har utarbeida ein rettleiar for gode offentlege innkjøp, som gjennom eksempel viser kva handlingsrom regelverket gir.

Les meir»

Analyseverktøy KOSTRA 2011 (FiNT)

Er du nysgjerrig på KOSTRA-tala for DIN kommune?

Les meir»

Ferietid

Kontoret vil vere ubemanna i veke 29 og 30. Ta kontakt med revisjonssjef Reidar Bjørsvik via sms dersom noko hastar: mob. 995 89 855.

Les meir»

Nye reglar om møteoffentlighet trer i kraft (KRD)

Endring i reglane om møteoffentlighet i kommuneloven betyr at fleire møter i folkevalte organ skal vere opne for alle.

Les meir»

Kurs i bokføringsloven

Sett av 6. oktober 2011 til kurs i bokføringsloven. Då kjem Asbjørn O. Pedersen til Nordhordland for å guide oss gjennom hovudpunkta i bokføringsloven.

Les meir»

Usystematisk internkontroll (KS)

Ei ny undersøking viser at det vert utøvd mykje positivt arbeid med internkontroll i kommunane, men at arbeidet i stor grad er fragmentert og usystematisk.

Les meir»

Gjeld opp og gjeld i mente (KS)

Kommunene og norsk økonomi 1/2011

Les meir»

NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten (NKRF)

NIBR har utarbeidd ein rapport som ser nærare på uavhengighetsspørsmålet knytt til kommunal revisjon.

Les meir»

Stort underskot i kommuneforvaltninga (SSB)

I følgje SSB, viser foreløpige rekneskapstal eit underskot på 24 milliardar kroner i kommuneforvaltninga i 2010.

Les meir»

KRD er positiv til å endre teieplikta for kommunerevisorane

Les meir»

Kommunane vil fortsatt ha ansvar for overformynderiene

Les meir»

Ny rettleiar for kontrollutvala

"Kontrollutvalgsboken" gir konkrete tips og råd om korleis medlemmene i kontrollutvala kan gjere ein endå betre jobb.

Les meir»

Vellukka fagdag

Takk for positive tilbakemeldinger etter ein vellukka fagdag om kommunal eigenkontroll!

Les meir»

Kommunalnytt nr 1 2011

I årets første Kommunalnytt kan du bla. lese meir om endringer i kommunelovens reglar om møteoffentlighet.

Les meir»

Klar, men aldri ferdig

"Klar, men aldri ferdig" er tittelen på ei ny bok som gir gode råd om korleis offentlege verksemder kan få eit klarare og meir brukarvennlig språk.

Les meir»

Meir openheit i kommunane

Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane, seier kommunal- og regionalministeren Liv Signe Navarsete. - Difor er eg glad for at Stortinget no har vedteke reglar om styrka møteoffentlegheit.

Les meir»

Kommunalnytt nr. 10 2010

I kommunalnytt nr 10, kan du m.a. lese meir om auka i dei frie inntektene til kommunane, og evaluering av innbyggjarinitiativordninga.

Les meir»

Påmelding til fagdag om kommunal eigenkontroll

Riksrevisor Jørgen Kosmo kjem til Nordhordland for å snakke om kommunal eigenkontroll, og påmeldingane til fagdagen har alt begynt å strøyme inn.

Les meir»

Stand på Yrkes- og utdanningsmessa 24. og 25. november kl 17.30- 20.00

Revisor -ei utdanning som gir deg mange valmuligheiter!

Les meir»

Endringer i budsjett/regnskapsforskriften og KOSTRA

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) orienterar i brev av 9. november 2010 til kommunane om at det er vedtatt endringer i budsjettforskriften, regnskapsforskriften og rapporteringsforskriften.

Les meir»

Rettleiar for kontrollutvalets "påse ansvar"

NKRF har utarbeidd rettleiar for kontrollutvalet (KU) vedrørande KU sitt "påse-ansvar" overfor rekneskapsrevisor.

Les meir»

www.evalueringsportalen.no

Les meir»

Fagdag om kommunal eigenkontroll

Riksrevisor Jørgen Kosmo kjem til Nordhordland for å snakke om kommunal eigenkontroll 21. januar.

Les meir»

Kommunalnytt nr 9 2010

Les meir»

Kommunene og norsk økonomi 2/2010

KS har utarbeidd ein ny rapport som tek for seg den økonomiske utviklinga i kommunesektoren. Den omhandlar veksten i investeringar og gjeld, aktivitetsveksten i offentleg kontra privat sektor og utviklinga i kommunane sine kostnadar.

Les meir»

Kommuneproposisjonen 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010

Rundskriv H-02/10

Les meir»

Referat fra KOSTRA arbeidsgruppe

Les meir»

Kommunalnytt nr 7 2010

I kommunalnytt nr 7 kan du lese meir om forslag til endringar i kommunelova, og invitasjon til etikk-konferanse i Oslo 27. -28. oktober,

Les meir»

Oppdaterte anbefalinger om kommunal eigarskap

KS Eierforum sine anbefalinger om kommunalt eigarskap, selskapsleiing og kontroll er oppdatert.

Les meir»

Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor

Kommunane og fylkeskommunane har store utfordringer med å sikre og gjere tilgjengjeleg bevaringsverdig dokumentasjon. Dette er hovudkonklusjonen i Riksrevisjonens undersøking om arbeidet med sikring av arkiv i kommunal sektor.

Les meir»

Økonomisjef forum 24.09.10

Revisjonen minner om ny samling for økonomisjefane i Nordhordland 24.09.10 kl 09.00.

Les meir»

"Med rett til å varsle- men hjelper det og er det lurt?"

Sissel Trygstad i Fafo har evaluert varslingsrutinane, og kommunal sektor er "best i klassen"!

Les meir»

Endringer i innkjøpsregelverket

Det skal no bli lettare for utanlandske leverandørar å kommunisere elektronisk med norske oppdragsgivarar.

Les meir»

Skatteinntekter til kommunane pr. 30. juni 2010

Skatteinngangen på eige og inntekt for Hordaland utanom Bergen syner ein samla auke på 4,8 prosent, samanlikna med tilsvarande periode året før.

Les meir»

Knusande dom over tilbodsevaluering

Drammen kommune vart dømt til å betale 5,2 mill i erstatning, etter at tingretten meinte at kommunens tilbodsevaluering bar preg av ei overflatisk evaluering, med både vilkårlege og direkte feil.

Les meir»

Gratisseminarer i internkontroll og informasjonssikkerhet (KInS)

I samarbeid med KInS og NORSIS tilbyr Datatilsynet nye gratisseminar i internkontroll og informasjonssikkerhet.

Les meir»

Kommunalnytt nr. 6 2010

I kommunalnytt nr 6, kan du m.a. lese meir om den nye finansforskriften som trådte i kraft 1. juli 2010, kommuneproposisjonen 2011 ogmeir openheit i kommunane.

Les meir»

Rekordmange saker og gebyr i KOFA

Pr. 15. juli 2010 hadde KOFA mottatt 224 nye saker, noko som er ei auke på 36 % i forhold til same tidspunkt i fjor.

Les meir»

KOSTRA-tal for din kommune

Revisjonen har i ein rapport til kommunane i Nordhordland samanstilt eit utval KOSTRA-tal og nøkkeltal frå rekneskapen. Tala gir eit innblikk i korleis prioriteringar og økonomiske utfordringar varierar mellom kommunane.

Les meir»

Nye finansreglar for kommunane

Ny forskrift for finansforvaltinga i kommunar og fylkeskommunar trer i kraft 1. juli. – Kommunar handterer fellesskapet sine verdiar. Det må dei gjere på ein klok måte, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Les meir»

Selskapskontroll

Gjermund Hagesæter (FrP) har stilt spørsmål om kva statsråden vil gjere for å sikre at eigarskapskontrollar vert mest mogleg rasjonell og effektiv i kommunane.

Les meir»

Svært vellukka fagdag om økonomistyring

Fagdagen om overordna økonomistyring får svært gode kussmål,etter at Håvard Moe frå KS Konsulent As leia forsamlinga gjennom ein dag med skråblikk på økonomistyring og den kommunale økonomi-kvardagen.

Les meir»

Forsyning nr 1/2010 (KSI)

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum

Les meir»

Slik kommunene ser det

Fylkesmannen i Vestfold har i samarbeid med Høgskulen i Vestfold, utarbeidd ein rapport om kommunane sine erfaringar med statleg tilsyn, basert på erfaringar fra Horten, Sandefjord og Lardal kommune.

Les meir»

Kunnskap skal styrke eigenkontrollen

Administrasjonssjefen og kontrollutvalet skal få kvart sitt hefte for å stimulere og gi retning på det lokale arbeidet med å styrkje eigenkontrollen.

Les meir»

Nordhordland Revisjon AS

Nordhordland Revisjon AS gir eit breiare revisjonstilbod til våre kundar og eigarar.

Les meir»

Utsatt høyringsfrist

Fornyingsdepartementet har har forlenga høyringsfristen på NOU 2010:2 "Håndhevelse av offentlige anskaffelser" til 20. september 2010.

Les meir»

Husk påmeldingsfrist til fagdag 28. mai

Frist for påmelding til fagdag om overordna økonomistyring er 28. mai.

Les meir»

Nytt inntektsystem

KS arrangerte drøftingsmøte om framlegg til endringar i inntektsystemet 18. mai.

Les meir»

Fagdag: Overordna økonomistyring i kommunane (11.06.10)

Sett av fredag 11. juni, dersom du ønskjer ei innføring i overordna økonomistyring, og dei mest sentrale økonomiske problemstillingane i kommune-kvardagen.

Les meir»

Tap på og omgjering av sosiale utlån

GKRS har uttalt seg om rekneskapsføring av tap på sosiale utlån og omgjering av sosiale utlån til sosiale bidrag.

Les meir»

Rapportering - tidssløseri eller en dyd av nødvendighet?

KS og Kommunal- og regionaldepartementet vil undersøke om tidstyven herjer i kommunane.

Les meir»

Sjekkliste for levering av tilbod

Sjekkliste for leverandørar som ønskjer å forsikre seg om at tilbod i anbodskonkurranser, ikkje mangler vesentlege opplysningar.

Les meir»

Ny dato for fagdag om overordna økonomistyring er 11. juni

Då opprinneleg dato for fagdag kolliderte med ei samling for politikarane i Nordhordland, har vi endra dato for fagdagen til 11. juni 2010.

Les meir»

Kommunane har brukt krisemilliardane godt

- Kommunane og fylkeskommunane har brukt pengane frå regjeringa si tiltakspakke godt, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Les meir»

Sterkare statleg styring gir mindre lokalt handlingsrom

-Økningen i lovbestemte individuelle rettigheter og kommunale plikter snevrer inn kommunenes handlingsrom, seier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Les meir»

Kommunalnytt nr. 4 2010

I Kommunalnytt nr 4, kan du m.a. lese meir om evaluering av kvalitetskommuneprogrammet, og ny rapport frå Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Les meir»

Skjerpa regler for offentlege innkjøp

Domstolane skal handtere brot på anskaffelsesregelverket, og KOFA si rolle reindyrkast som eit rådgjevande organ. Dette er mellom tilrådingane i rapporten ”Håndhevelse av offentlige anskaffelser” som nyleg er lagt fram.

Les meir»

Seks tiltak for betre regel-etterleving ved offentlege innkjøp

G-partner listar opp seks viktige tiltak for å fremme best mogleg regeletterleving ved offentlege innkjøp. Stikkorda er: leiaransvar, kompetanse, kontrolltiltak, åtferdsendring og e-verktøy.

Les meir»

Korleis står det til i din kommune?

Fylkesmannsembetet har også i år utvikla verktøy for enkel samanlikning av økonomiske resultat, behovsprofil, dekningsgrad og prioritering i og mellom kommunar, kommunegrupper, fylker og landet samla. Verktøyet er basert på førebelse KOSTRA-tal for 2009.

Les meir»

Betre kommuneøkonomi

Foreløpige nasjonale tal for 2009 viser ei klar betring i kommuneøkonomien i forhold til 2008.

Les meir»

Kommunalnytt nr 3 2010

Les meir om e-val 2011-prosjektet og årets første konsultasjonsmøte mellom regjeringa og KS. Hovudtema for møtet var rammene for kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2011.

Les meir»

Meirverdiavgiftshandboka 2010 i elektronisk utgåve

Meirverdiavgiftshandboka 2010 ligg no føre i elektronisk form.

Les meir»

Ureviderte KOSTRA-tal er klare

Sjekk dei ureviderte KOSTRA-tala for kommunane i Nordhordland.

Les meir»

Rekordgebyr til Oslo kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Oslo kommune eit rekordhøgt gebyr på 42 mill. kr for brot på anskaffelsesregelverket.

Les meir»

Lovspeil ny mva-lov

På nettsida til Skatteetaten kan du laste ned lovspeil for den nye mva-lova vs. lova frå 1969

Les meir»

Nye verktøy for bruk i innkjøpsprosessen

Difi har utarbeidd nye verktøy for bruk i anskaffelsesprosessen. Det er nye forespørsels- og kontraktmalar på ei rekke områder, samt ein rettleiar som skal bidra til å bruke malane riktig.

Les meir»

Fortsatt skjør kommuneøkonomi

Rekneskapsundersøkinga frå KS for 2009, viser at kommuneøkonomien er på betringens vei, men at mykje av oppgangen skuldast såkalla "eingongsinntekter".

Les meir»

Rettleiing i innkjøpsprosessen

På Difi sin anskaffelsesportal på nettet kan du få rettleiing og tips om innkjøpsprosessen. Portalen viser også til ferske revisjonsrapportar med fokus på offentlge innkjøp.

Les meir»

Vellykka kurs i Offentleglova

Revisjonen har fått mange gode tilbakemeldingar på kurset i Offentleglova, der Ulleberg på ein framragande måte leda oss igjennom innhaldet i den nye lova.

Les meir»

Stort underskot i kommuneforvaltninga

I følgje SSB, viser foreløpige rekneskapstal eit underskot på 23 milliarder kroner i kommuneforvaltninga i 2009.

Les meir»

Kommunalnytt nr 2 2010

Les meir om "e-valg 2011-prosjektet, der Radøy kommune er ein av kommunane som skal delta i forsøket med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2011.

Les meir»

Eingongstilskot til vedlikehald og rapportering

KRD har sendt brev til fylkeskommunane og fylkesmennene om sluttrapportering i tilknytning til tiltakspakken.

Les meir»

Siste sjanse for påmelding til kurs i Offentleglova

Fristen for påmelding til kurs i Offentleglova er gått ut, men det er framleis eit par ledige plasser! Ta kontakt med revisjonen snarast, dersom du er interessert!

Les meir»

Tilskot til særleg ressurskrevande helse- og sosialtenester - rapportering av utgifter påløpt i 2009

Alle kommunar som yter særleg ressurskrevande helse- og sosialtenester til enkeltbrukarar kan søke om delvis refusjon av desse utgiftene.

Les meir»

Kommunene og norsk økonomi 1/2010

Korleis kan det ha seg at kommunane i så sterk grad har prioritert auke i tenesteproduksjonen på bekostning av sunn kommuneøkonomi? Les meir om kva KS seier om dette i "Kommunene og norsk økonomi 1/2010".

Les meir»

Rettleiar til den nye Offentleglova

Den endelege versjonen av Justis- og politidepartementets (JPD) rettleiar til den nye Offentleglova er no klar.

Les meir»

Kurs i den nye Offentleglova

Revisjonen inviterar til kurs i den nye Offentleglova 23. februar 2010.

Les meir»

Størst risiko for korrupsjon ved direktekjøp

Direktekjøp representerer den åpenbart største risikoen for korrupsjon, vennskapskorrupsjon eller forfordeling av lokale leverandørar. Å styrke innkjøparane og innkjøpsfunksjonen sin status, kan bidrar til å redusere korrupsjonsfaren.

Les meir»

Stortingsmelding om statleg tilsyn

Stortingsmelding nr. 7 (2009-2010) "Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene" vart lagt fram for Stortinget 12. desember 2009.

Les meir»

Godt nyttår

Nordhordland Revisjon IKS takkar for godt samarbeid i 2009, og ønskjer alle kunder og samarbeidspartnarar eit riktig godt nyttår!

Les meir»

Ny heimeside

Nordhordland Revisjon IKS lanserer ny og oppdatert heimeside, som vi oppfordrar både innbyggjarar, oppdragsgivarar, media og skuleelevar, om å bli kjent med og besøke regelmessig.

Les meir»

85 tilrådingar for å styrke kommunal eigenkontroll

Arbeidsgruppa som skulle vurdere tiltak for å styrke eigenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner, kjem med tilråding om 85 tiltak som skal bidra til å styrke eigenkontrollen innan kommunesektoren.

Les meir»

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i kommunal eigenkontroll

Rapporten fra Nordlandsforskning peiker nokså eintydig i retning av at forvaltningsrevisjon er ei viktig form for folkevalgt tilsyn og kontroll med kommunesektoren. Selskapskontroll har i følgje undersøkinga, enno ikkje etablert seg på samme måte.

Les meir»

Aktuelt

Les meir»

Fagdag: Mva-kompensasjon

18. september 2009 arrangerte revisjonen fagdag med "mva-kompensasjon" som hovedtema.

Les meir»

Internkontroll i kommuner

KRD har sett ned ei arbeidsgruppe som innan 2009, skal foreslå tiltak for å styrke kontrollutval, revisjon og administrativ internkontroll i kommunar og fylkeskommunar. Rapporten "Internkontroll i kommuner" er eit ledd i dette arbeidet.

Les meir»